Καστανή σήψη τεύτλων

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Corticium solani

Συνώνυμα

α.μ. Rhizoctonia solani var. betae

Κοινά Ονόματα

Καστανή σήψη τεύτλων

Βιολογία

Περιγραφή

Η ασθένεια απαντάται σε μικρό βαθμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η καταστροφή των τεύτλων μπορεί να είναι ολική όταν η μόλυνση γίνει πρώιμα.

Βλάβη

Η ασθένεια αυτή, που οφείλεται σε μύκητα εδάφους, εμφανίζεται σε κυκλικές κηλίδες μέσα στους αγρούς ζαχαροτεύτλων. Στην αρχή εκδηλώνεται με μαρασμό των φυτών που προοδευτικά καταλήγει σε πλήρη νέκρωση του φυλλώματος. Στη ρίζα παρατηρούμε μια καστανόχρωμη σήψη περισσότερο ή λιγότερο βαθειά, ανάλογα με το βαθμό προόδου της ασθένειας.

Αιτία

Ο μύκητας διατηρείται στο έδαφος υπό μορφή σκληρωτίων. Από αυτά βλαστάνει το μυκήλιο που προσβάλλει την επιφάνεια της ρίζας και στη συνέχειατη διαπερνά προοδευτικά, προκαλώντας τη σήψη της, μερικές φορές μέχρι ολικής καταστροφής του φυτού. Η αρρώστια εκδηλώνεται αρκετά πρώϊμα, ενώ η επέκτασή της ευνοείται από κακή δομή και υπερβολική υγρασία του εδάφους και από υψηλές θερμοκρασίες.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Συστήνονται καλλιεργητικά μέτρα, όπως είναι η βελτίωση της εδαφικής δομής, η επιμήκυνση του χρόνου αμειψισποράς και η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών.

Copyright © Bayer AG