Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Bayer αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πολιτική της εταιρείας μας συλλογής, διαφύλαξης επεξεργασίας και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.

 

Συλλογή στοιχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να μας κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα αυτομάτως φυλάσσονται στους servers μας για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης συνδέθηκε με την ιστοσελίδα μας και οι ιστοσελίδες τις οποίες αυτός επισκέπτεται με αφετηρία τη δική μας καθώς και ο κώδικας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (IP address). Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό παρά μόνον για στατιστικούς λόγους, ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους, για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Bayer έχει εξασφαλίσει, τεχνικά και οργανωτικά, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, μέσω συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον μας τα χορηγήστε εσείς, για παράδειγμα στο πλαίσιο εγγραφής σας ή παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών ή αιτήματος ή ερωτήματός σας αναφορικά με αυτά. Η βάση δεδομένων και το περιεχόμενό της παραμένουν στην εταιρεία μας και  τους επεξεργαστές δεδομένων ή στους servers που ενεργούν για λογαριασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από εμάς ή από προστηθέντες μας προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον υποχρεούμαστε νομικά να το κάνουμε. Διασφαλίζουμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που μας κοινοποιείτε. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν ή να τύχουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρών με διαφορετική έννομη τάξη, όπως οι ΗΠΑ, όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας σας. Στις περιπτώσεις αυτές θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον επεξεργαστή των πληροφοριών στην εκάστοτε χώρα η τήρηση προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα στοιχεία ισοδύναμα προς εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία διαμένετε.

 

Σκοπός συλλογής και  Διατήρηση Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν  επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον μας τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας  δώσατε  τη συγκατάθεσή σας , εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το  νόμο

 

Δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής και Ανάκλησης Συγκατάθεσης  

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που έχετε δώσει προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο της εταιρείας μας έχετε οποτεδήποτε το δικαίωμα αναθεώρησης, μεταβολής και διαγραφής τους. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Στις παραπάνω περιπτώσεις (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής) αποστείλατε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται παρακάτω.

 

Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας  δώσατε  τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το  νόμο.

 

Χρήση των cookies

Σε ορισμένες ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται cookies  με σκοπό να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα χρήσεως της ιστοσελίδας. Συλλογή δεδομένων μέσω cookies (αυτοί  έχουν  περιορισμένη διάρκεια ζωής)  δε θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του χρήστη.  

 

Ασφάλεια

Η Bayer λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Παιδιά

Με γνώμονα τη σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, δε συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο φυσικό πρόσωπο για το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών, χωρίς τη διαγνωστέα συναίνεση του / της νόμιμου εκπροσώπου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου παιδιού έχει το δικαίωμα, να ζητήσει  να δει τις σχετικές πληροφορίες που έχει παράσχει ο κάτω των 13 ετών ανήλικος καθώς και να ζητήσει να διαγραφούν.

 

Επικοινωνία

Η Bayer έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα στους ιστοτόπους της στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με την πολιτική διαχείρισης προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, επικοινωνήστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

infoprivacy@bayer.com 

 

 Ή επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα της εταιρείας μας:

Σωρού 18-20, 15125

Μαρούσι, Αττική

Τηλ. 210 6187531 & 210 6187647

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  Bayer AG

Eva Gardyan-Eisenlohr

Τηλ: +49 (0) 30 468 16924

E-Mail: (link to the central data protection contact form https://secure.bayer.com/bayer-group/data-privacy.aspx?lang=en ). 

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG