Ερίνωση

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Colomerus vitis, Eriophyes vitis

Κοινά Ονόματα

Ερίνωση

Βιολογία

Περιγραφή

Το άκαρι αυτό είναι διαδεδομένο στις αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι η επιτραπέζια ποικιλία Ραζακί, ενώ λιγότερο η Σουλτανίνα και οι οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Το άκαρι διαχειμάζει στους οφθαλμούς και συμπληρώνει πολλές γενεές το χρόνο στο διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χειμερινοί ψεκασμοί καταπολεμούν και τις διαχειμάζουσες μορφές των ακάρεων.

Βλάβη

Έχει 3 φυλές (φυλή ερίνωσης, ματιών και καρουλιάσματος των φύλλων) από τις οποίες οι δύο πρώτες μόνο έχουν εντοπιστεί στους αμπελώνες της χώρας μας. Η φυλή της ερίνωσης προσβάλλει τα φύλλα και δημιουργεί κηκίδες που εμφανίζονται ως διογκώσεις στην επάνω επιφάνειά τους. Σε πολύ έντονη προσβολή μπορεί να παρατηρηθεί ανάσχεση της ανάπτυξης των βλαστών ή ζημιές και στις ταξιανθίες. Η φυλή των ματιών, η οποία προκαλεί τη σοβαρότερη ζημιά, προσβάλλει τους οφθαλμούς, οπότε αυτοί είτε δεν εκπτύσσονται ή δίνουν ασθενική και παραμορφωμένη βλάστηση (βραχυγονάτωση στους βλαστούς, ασυμμετρία της επιφάνειας του ελάσματος). Το αποτέλεσμα είναι μείωση στην παραγωγή. Η φυλή του καρουλιασματος των φύλλων έχει διαπιστωθεί στην Καλιφόρνια σε σταφίδα. Δεν εμφανίζονται τα τυπικά συμπτώματα των κηλίδων ερίνωσης, αλλά προσβάλλει τα φύλλα, προκαλώντας συστροφή προς τα επάνω.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG