Merlin Flexx XTRA

Ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Αριθμός έγκρισης:
70133/13-10-2015
Σύνθεση:

Δραστική ουσία: isoxaflutole 240 g/L

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: cyprosulfamide 240 g/L

Βοηθητικές ουσίες: 78,56% β/β
Τύπος σκευάσματος:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)


Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το ζιζανιοκτόνο Merlin Flexx Xtra περιέχει τη δραστική ουσία isoxaflutole και εφαρμόζεται προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας του αραβοσίτου, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. 

Το isoxaflutole είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο 4-HPPD. Απορροφάται τόσο από τις ρίζες όσο και από τους βλαστούς και το φύλλωμα των ζιζανίων και προκαλεί χαρακτηριστική χλώρωση στα ζιζάνια.

Οι σπόροι που έρχονται σε επαφή με το isoxaflutole δεν βλασταίνουν ή τα νεαρά ζιζάνια είναι χλωρωτικά και η ανάπτυξή τους σταματάει γρήγορα. Η εφαρμογή του isoxaflutole σε ήδη φυτρωμένα νεαρά ζιζάνια προκαλεί τον τραυματισμό τους και τον τελικό έλεγχό τους.


Καλλιέργειες
Αραβόσιτος
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΑραβόσιτοςΕτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.
42 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 20-40 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
Προφυτρωτική εφαρμογή, αμέσως μετά τη σπορά της καλλιέργειας του αραβοσίτου ή πρώιμη μεταφυτρωτική εφαρμογή, εώς το στάδιο των τριών πραγματικών φύλλων του αραβοσίτου.
1Αραβόσιτος: --

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 500 κ.εκ Χ 20 σε χ/β, Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός εδάφους με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 2-3 atm. Βροχή ή πότισμα ύψους 5 mm σε διάστημα 5 ημερών μετά την εφαρμογή αυξάνει την αποτελεσματικότητα
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέσου μέχρι τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό ανάδευση. Ψεκάζετε με διατήρηση ελαφράς ανακίνησης.


Παρατηρήσεις:
  • Ευαίσθητα ζιζάνια:

Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), Βλήτα (Amaranthus spp.), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λουβουδιά (Chenopodium album), Chenopodium hybridum), Τάτουλας (Datura stramonium), Αιματόχορτο (Digitaria spp.), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Αγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Σετάρια (Setaria viridis), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-gallis), Στελλάρια (Stellaria media), Βέλιουρας (από σπόρο) (Sorghum halepense), Αγριοπανσές (Viola arvensis), Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

  • Τo Merlin Flexx Xtra πρέπει να εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος, χωρίς μεγάλους σβώλους.  Η δραστικότητά του ευνοείται από συνθήκες υγρασίας μετά την εφαρμογή.
  • Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο. Κατά τον ψεκασμό, πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε τη διασπορά του προϊόντος σε διπλανές καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στην ίδια περίοδο μπορούν να σπαρθεί με ή χωρίς όργωμα του χωραφιού μόνο αραβόσιτος προοριζόμενος για σποροπαραγωγή ή χορτονομή ή γλυκός αραβόσιτος. Δεν συνιστάται η σπορά των ακόλουθων εναλλακτικών καλλιεργειών: σόργο, ηλίανθος, φασόλι και σόγια.

Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μετά την εφαρμογή του Merlin Flexx Xtra, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες (με όργωμα): μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, μπιζέλια, ηλίανθος, σόγια, ρεβίθια, πατάτα και σόργο.

Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια δτην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: ---
Επιπλέον στοιχεία:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε όσο το δυνατόν καλύτερα όλα τα μέσα εφαρμογής. Ξεπλύνετε 3 φορές με νερό και αδειάστε τα νερά του ξεπλύματος στο δοχείο ψεκασμού.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (373 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG