Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Όλα τα χρόνια, η Bayer Ελλάς μαζί με τους εργαζόμενους της ακολουθεί κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, υποστηρίζοντας την Ελληνική Κοινωνία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η υποστήριξη των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη έχει αποκτήσει υψηλή σημασία και αποτελεί προτεραιότητα μας.

Η Bayer διεθνώς έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με:

•την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό,
•την καταπολέμηση σπάνιων ασθενειών  και
•την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων της

Η στρατηγική ΕΚΕ της Bayer Ελλάς, σε συνάρτηση με την παγκόσμια στρατηγική της εταιρίας, επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες:

•Υγεία & Κοινωνία
•Εθελοντισμός
•Σεβασμός στο Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα εδώ: Bayer: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 

 

Copyright © Bayer AG