Μορφές τυποποίησης σκευασμάτων ΦΠ

Οι μορφές των σκευασμάτων Bayer

Βρέξιμες σκόνες (WP-Wettable Powders)

Πρόκειται για σκευάσματα  λεπτόκκοκης σκόνης, αποτελούμενα από τη δραστική ουσία, αδρανείς στερεούς φορείς, προσκολλητικές ουσίες και διαβρεκτικούς παράγοντες που βοηθούν στην ανάμιξη του σκευάσματος με το νερό. Τα αντίστοιχα σκευάσματα είναι συνήθως υψηλής περιεκτικότητας σε δραστική ουσία (μέχρι 80%). Όταν αναμιγνύονται με νερό δίνουν σταθερά αιωρήματα, όπου η διάμετρος των στερεών τεμαχιδίων είναι συνήθως 5μm.
Οι βρέξιμες σκόνες Bayer χαρακτηρίζονται για τη σταθερότητά τους κατά την αποθήκευση, την απουσία σβωλοποίησης, τη σταθερότητα και την εύκολη προσαρμογή του αιωρήματος (τα στερεά τεμαχίδια παραμένουν σε διασπορά σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού), την εύκολη παρασκευή του αιωρήματος και την καλή προσκολλητικότητα. Κατεβάστε το τελευταίο τεύχος του Ταχυδρόμου Φυτοπροστασίας της Bayer.

Κοκκώδη (GR-Granules)

Είναι σκευάσματα όπου η δραστική ουσία είναι προσροφημ'ενη σε κατάλληλο στερό αδρανή φορέα, που έχει τη μιρφή μικρών σφαιριδίων και συνήθως είναι επενδεδυμένα με προστατευτικό υμένιο, για την αποφυγή τριβών μεταξύ των κόκκων και την παραγωγή σκόνης.

Έχουν επικρατήσει κυρίως για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους, νηματωδών και ζιζανίων. Χαρακτηρίζονται κυρίως από μικρή περιεκτικότητα σε δραστική ουσία η οποία ελευθερώνεται βαθμιαία και με ελεγχόμενο ρυθμό και μπορούν να εφαρμοστούν σε μέρη που δεν υπάρχει νερό. Πλεονεκτούν στην ευκολία εφαρμογήε και την ασφάλεια του χρήστη.

Βρέξιμοι κόκκοι (WG-Wettable Granules)

Συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά των βρέξιμων σκονών και των υγρών μορφών. Πρόκειται για μικρούς κόκκους που σε επαφή με το νερό διασπείρονται αμέσως συμπεριφερόμενα σ’ αυτή τη φάση σαν βρέξιμες σκόνες.
Σπουδαιότερα χαρακτηριστικά των βρέξιμων κόκκων είναι η έλλειψη σκόνης κατά την ετοιμασία του διαλύματος και ο σταθερός όγκος, που επιτρέπει την «ογκομέτρησή» τους όπως για τα υγρά. Επιπλέον απαιτούν μικρότερου όγκου συσκευασία από ό,τι οι βρέξιμες σκόνες, αδειάζουν εντελώς από τη συσκευασία και διευκολύνουν την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

Πυκνά γαλακτωματοποιήσιμα ή γαλακτωματοποιήσιμα συμπυκνώματα(EC-Emulsifiable Concentrate)

Η δραστική ουσία διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες και στο διάλυμα προστίθενται κατάλληλες τασιενεργές ουσίες, οι γαλακτωματοποιητές, που επιτρέπουν την ανάμιξη με νερό και συμβάλλουν στη σταθερότητα του σκευάσματος σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το αρχικά διαυγές υγρό όταν αραιώνεται με νερό δημιουργεί γαλάκτωμα. Κατά τον ψεκασμό ο γαλακτωματοποιητής υποβιβάζει την επιφανειακή τάση των σταγονιδίων κι επειδή έχει κατά κανόνα μεγαλύτερη συνάφεια προς την ψεκαζόμενη επιφάνεια, συντελεί στην προσκόλληση και την εξάπλωση της δραστικής ουσίας επάνω σε αυτήν.

Γαλακτώματα (Λάδι σε Νερό) (EW)

Σ’ αυτά, σε αντίθεση με τα γαλακτωματοποιήσιμα, ως διαλύτης χρησιμοποιείται κυρίως το νερό. Διακρίνονται στα μικρογαλακτώματα που είναι διαυγή και στα μακρογαλακτώματα που έχουν χρώμα λευκό. Κατά την εφαρμογή τους συμπεριφέρονται όπως τα γαλακτωματοποιήσιμα.

Πυκνά υδατικά διαλύματα (SL)

Πρόκειται για εξέλιξη των πυκνών γαλακτωματοποιήσιμων. Σε αυτά η δραστική ουσία διαλύεται σε νερό, ευνοώντας την ανεκτότητα του σκευάσματος από τις καλλιέργειες και τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά του.
Προϋπόθεση για την παραγωγή τους είναι η δραστική ουσία να είναι υδατοδιαλυτή.

Πυκνά υδατικά αιωρήματα (SC)

Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ των στερεών και των υγρών σκευασμάτων. Η δραστική ουσία είναι στερεάς μορφής και τα τεμαχίδιά της με μέση διάμετρο 1-2 μm βρίσκονται σε πολύ πυκνή διάταξη, ώστε το υδατικό αιώρημα να παραμένει σταθερό στο ψεκαστικό διάλυμα.

Μικροκάψουλες, Αιωρήματα σε κάψουλες (CS)

Οι μικροκάψουλες έχουν σφαιρικό σχήμα και το εξωτερικό τους περίβλημα “κρύβει” την ουσία που περιέχουν στο εσωτερικό τους (διάμετρος μικροκάψουλας 0,005-0,020 χιλιοστά). Αυτή η μορφή επιτρέπει τη σταδιακή κι ελεγχόμενη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας μετά την εφαρμογή. Το εξωτερικό περίβλημα προστατεύει τη δραστική ουσία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (π.χ. διάσπαση από την υπεριώδη ακτινοβολία, από υδρόλυση, από χημική αποδόμηση). Ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον από τυχόν δυσμενείς επιδράσεις της δραστικής ουσίας. Επίσης το εξωτερικό περίβλημα προστατεύει τον ψεκαστή από την άμεση επαφή με τη δραστική ουσία. Προκειμένου για πολύ τοξικές ουσίες η μορφή της μικροκάψουλας συμβάλλει στη μείωση της τοξικότητας ενός σκευάσματος (π.χ. μορφής EC) κατά 10-50 φορές.

Βρέξιμες σκόνες (WS), σκόνες (DS), αιωρήματα (FS), διαλύματα (LS) για επένδυση σπόρου

Είναι μορφές ειδικά για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για επένδυση σπόρου. Χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη προσκολλητικότητα, ώστε η δραστική ουσία να βρίσκεται σε επαφή με τον επενδεδυμένο σπόρο. Τα επενδυτικά σπόρου της Bayer μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ξηρή (DS) ή για υγρή επένδυση (WS, FS, LS).

Οι σκόνες επίπασης (DS) για ξηρή επένδυση μπορούν να αναμιχθούν με τους σπόρους εύκολα π.χ. ακόμη και μέσα σε μια χειροκίνητη μπετονιέρα.

Οι βρέξιμες (υδατοδιασπειρόμενες) σκόνες (WS) για υγρή επένδυση χρησιμοποιούνται ήδη από πολλά χρόνια σε πολλές χώρες ως το βασικό μέσο επένδυσης σπόρων. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται σε στερεή μορφή, ώστε η μεταφορά και η αποθήκευσή τους δεν παρουσιάζουν δυσκολίες. Πριν χρησιμοποιηθούν αναμιγνύονται με την κατά περίπτωση ενδεδειγμένη (μικρή) ποσότητα νερού. Οι βρέξιμες σκόνες προσκολλώνται καλύτερα στους σπόρους από ό,τι οι σκόνες επίπασης, υπολείπονται όμως των υγρών μορφών.

Τα διαλύματα (LS) για υγρή επένδυση περιέχουν δραστικές και βοηθητικές ουσίες διαλυμένες σε οργανικούς διαλύτες και χρησιμοποιούνται όπως είναι χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, δηλαδή αδιάλυτα. Εφαρμόζονται συνήθως σε σχετικά μικρές δόσεις (ανά 100 κιλά σπόρου) και γι’ αυτό απαιτείται τεχνικά πολύ καλή κατανομή τους σε όλη την ποσότητα του σπόρου για ομοιόμορφη επένδυση.

Στα υδατικά αιωρήματα (FS) για υγρή επένδυση, η δραστική ουσία, συνήθως σε κρυσταλλική μορφή, βρίσκεται σε αιώρηση στο νερό ή σε πολύ λεπτή διασπορά. Η μορφή αυτή είναι «φιλική» προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Πριν τη χρήση τα υδατικά αιωρήματα συνήθως αραιώνονται με νερό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθούν όπως είναι. Η ποσότητα του νερού καθώς και το αν θα γίνει αραίωση του προϊόντος ή όχι, εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος του σπόρου και τον διαθέσιμο εξοπλισμό επένδυσης. Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της μορφής είναι ότι τα εργαλεία και οι μηχανές που θα χρησιμοποιηθούν, καθαρίζονται μετά το τέλος της επένδυσης εύκολα με νερό. Τα υδατικά αιωρήματα μπορούν επίσης να συνδυαστούν με άλλα επενδυτικά με βάση το νερό, ώστε να γίνει π.χ. συνδυασμένη προστασία του σπόρου με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο.
Copyright © Bayer AG