COSSACK STAR

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και τριτικάλε.

Αριθμός έγκρισης:
Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 70214 / 14-06-2017
Σύνθεση:

Δραστική ουσία:

iodosulfuron-methyl-sodium 45 g/kg

mesosulfuron-methyl 45 g/kg

thiencarbazone-methyl 37,5 g/kg

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 135 g/kg

Βοηθητικές ουσίες: 85,96 % β/β

Τύπος σκευάσματος:

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και τριτικάλε.

Το iodosulfuron-methyl-sodium και το mesosulfuron-methyl (χημική ομάδα σουλφονυλουριών) καθώς και το thiencarbazone-methyl (χημική ομάδα θειοτριαζολινονών) δρουν παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.

Μετά την απορρόφηση από το ζιζάνιο, μεταφέρονται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μεριστωματικοί ιστοί των ζιζανίων. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει αμέσως μετά την εφαρμογή και μετά από λίγες ημέρες εμφανίζεται μάρανση και χλώρωση του φυλλώματος. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. Στα λιγότερο ευαίσθητα ζιζάνια παρατηρείται καθυστέρηση της ανάπτυξης τους, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά ως προς την καλλιέργεια.

Καλλιέργειες
Σιτάρι, Τριτικάλε
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Σιτάρι σκληρό, Σιτάρι μαλακό, Τριτικάλε
Αγρωστώδη ζιζάνια: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum), Ήρα λεπτή (Lolium rigidum), Ήρα (Lolium spp.), Κοντή φάλαρη (Phalaris brachystachys), Μικρόκαρπη φάλαρη (Phalaris minor), Παράδοξη φάλαρη (Phalarisparadoxa), Φάλαρη (Phalarisspp.), Κοινή πόα (Poaannua), Αγριοβρώμη (Avenaspp., Avenafatua, Avenaludoviciana), Μεγάλη αγριοβρώμη (Avenasterilis)

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Κεράστιο (Cerastium arvense), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Ρανούνκουλος (Ranunculus sardous), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Στελλάρια (Stellaria media), Αγριοβίκος (Vicia sativa), Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Βρωμολάχανο (Cardaria draba), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine), Δισχιδές γεράνι (Geranium dissectum), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Βερόνικα (Veronica hederaefolia)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια : Άγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Πολύγωνο αναρριχώμενο (Polygonum convolvulus), Βούρλο μικρό (Juncus bufonius,) Kοινός αγριοπανσές (Viola arvensis)  


20 γρ./ στρέμμα με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ. και 10 - 40 λτ. ψεκ. υγρό / στρέμμα.

Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν

α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο της έναρξης του αδερφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου (BBCH 20-32) και β) τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το αδέρφωμα και/ή γ) τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των κοτυληδόνων έως τα 4-6 φύλλα.

1Δεν ορίζονται (τελευταία εφαρμογή στο στάδιο του σχηματισμού του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας)
Σιτάρι σκληρό, Σιτάρι μαλακό, Τριτικάλε

Όλα τα παραπάνω ζιζάνια σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός τους, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ζιζάνια:

Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum) Στελλάρια (Stellaria media) Βρωμολάχανο (Cardaria draba) Ρανούνκουλος (Ranunculus sardous)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:Άγριοσινάπι (Sinapis arvensis) Πολύγωνο αναρριχώμενο (Polygonum convolvulus) Βούρλο μικρό (Juncus bufonius) Kοινός αγριοπανσές (Viola arvensis)

 


15 γρ./ στρ. με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ. και 10 - 40 λτ. ψεκ. υγρό / στρέμμα.

Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν

α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο της έναρξης του αδερφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου (BBCH 20-32) και β) τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το αδέρφωμα και/ή γ) τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των κοτυληδόνων έως τα 4-6 φύλλα.

1Δεν ορίζονται (τελευταία εφαρμογή στο στάδιο του σχηματισμού του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας)

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Cossack Star σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Cossack συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.

Συσκευασία:
Φιάλη 300γρ. Χ 20 σε χ/β, Φιάλη 600γρ. Χ 10 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μεγαλύτερη από 3 ατμ.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: --Να πραγματοποιείτε πολύ προσεκτικό καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων αμέσως μετά την εφαρμογή του Cossack Star. Μη χρησιμοποιήσετε τα ψεκαστικά μηχανήματα για άλλο προϊόν αν δεν τα ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Αραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση).

2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού και αδειάστε τελείως.

3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 0,5 λίτρα από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας έως 6% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αδειάστε το βυτίο αι επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.

4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 2 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:
  • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριοσινάπι (Sinapis arvensis) Πολύγωνο αναρριχώμενο (Polygonum convolvulus) Βούρλο μικρό (Juncus bufonius) Kοινός αγριοπανσές (Viola arvensis)
Επιπλέον στοιχεία:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας Ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ή να αποκλειστεί:

  • Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής είναι θερμοκρασία 5oC και σχετική υγρασία πάνω από 60%.
  • Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

- Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.

- Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε συσκευή μείωσης της διασποράς (ακροφύσια μειωμένης διασποράς). Τηρείστε τις ορθές πρακτικές εφαρμογής έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός λεπτών σταγονιδίων.

  • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή ή μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
  • Να μην γίνεται κυλίνδρισμα ή σβάρνισμα του εδάφους πριν ή μετά την εφαρμογή.
  • Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω υπερβολικής υγρασίας ή ξηρασίας, προσβολής από ασθένειες ή εχθρούς ή κακής εγκατάστασης της καλλιέργειας.
  • Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

-       ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Cossack Star, στο ίδιο χωράφι και εφόσον ακολουθήσει όργωμα του εδάφους μπορεί να ξανασπαρούν μετά από 6 εβδομάδες ανοιξιάτικα σιτηρά.

-       ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μετά την εφαρμογή του Cossack Star, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, τριτικάλε, μηδική (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου), μπιζέλι, σόγια, σόργο, φασόλια, κτηνοτροφικά τεύτλα, αραβόσιτος, ηλίανθος, φαγόπυρο και βίκος.

Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

-       ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

24 ώρες


Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (394 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Έντυπο Προϊόντος
» Download (1.6 MB)
Copyright © Bayer AG