Fibranto 375 ZC

Ζιζανιοκτόνο  για την αντιμετώπιση ετησίων ζιζανίων (αγρωστωδών και πλατύφυλλων)

Αριθμός έγκρισης:
Αρ. Εγκρ. κυκλ.: 70224/13-07-2017
Σύνθεση:
Terbuthylazine: 12,50% (β/ο)
Pendimethalin: 25,00% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 65,09% (β/ο)
Τύπος σκευάσματος:
Μίγμα εναιωρήματος μικροκαψουλών και συμπυκνωμένου αιωρήματος (ZC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Είναι μίγμα των δραστικών ουσιών terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των τριαζινών και  pendimethalin που ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών. Η terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Η pendimethalin παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους μεριστωματικούς  ιστούς.

Καλλιέργειες
Αραβόσιτος, Βαμβάκι
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΑραβόσιτοςΕτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια
400 κ.εκ. σκ. /στρέμμα με 20-50 λτ. ψεκ.υγρό/στρέμμα
Εφαρμόζεται προφυτρωτικά όλων των καλλιεργειών μετά τη σπορά τους.
Να μην επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του προϊόντος στον ίδιο αγρό εντός διαστήματος 12 μηνών. Δεν ορίζεται (προφυτρωτική εφαρμογή)
Βαμβάκι
Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη, πλατύφυλλα) και πολυετή (βέλιουρας, αγριάδα) σε δόση από 400-600 κ.εκ./στρ. Μεγαλύτερες δόσεις για τα μετρίως ευαίσθητα* ζιζάνια (αγριάδα, αγριοβαμβακιά, βέλιουρα).
400 - 600 κ.εκ. σκ. /στρέμμα με 20-50 λτ. ψεκ.υγρό/στρέμμα. Για το Cynodon dactylon (Αγριάδα) εφαρμόζεται η δόση 600 κ. εκ./στρ.

Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπάρα ψεκασμού.

Να μην επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του προϊόντος στον ίδιο αγρό εντός διαστήματος 12 μηνών. Δεν ορίζεται (προφυτρωτική εφαρμογή)

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 1κιλού Χ 20 σε χ/β, Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπάρα ψεκασμού.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Aνακινήστε καλά το σκευάσμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.

Παρατηρήσεις:

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Καλαμπόκι: Πολύ Ευαίσθητα: Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), Polygonum convolvulus (Πολύγωνο), Portulaca oleracea (Αντράκλα), Veronica persicaria (Βερόνικα). Ευαίσθητα: Amaranthus retroflexus (Τραχύ Bλήτο), Chenopodium album (Λουβουδιά), Datura stramonium (Τάτουλας), Echinocloa crus-galli (Μουχρίτσα), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά), Setaria spp. (Σετάρια), Solanum nigrum (Αγριοτοματιά), Xanthium spp. (Αγκάθι). Μετρίως ευαίσθητα: Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά), Εuphorbia prostrata, Heliotropium europaeum (κοινό ηλιοτρόπιο), Solanum physalifolium.Βαμβάκι: Ευαίσθητα: Amaranthus retroflexus (Τραχύ Bλήτο), Chenopodium album (Λουβουδιά), Datura stramonium (Τάτουλας),  Polygonum  persicaria (Αγριοπιπεριά), Portulaca oleracea (Αντράκλα), Solanum nigrum (Αγριοτοματιά), Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα), Echinocloa crus-galli (Μουχρίτσα).*Μετρίως ευαίσθητα: Abutilon theophrasti (Αγριοβαμβακιά), Sorghum halepense (Βέλιουρας). Για το Cynodon dactylon (Αγριάδα) εφαρμόζεται η δόση 600 κ. εκ./στρ. 2. Η δράση του FIBRANTO στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση εντός 2 εβδομάδων, συνιστάται ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

Επιπλέον στοιχεία:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Xρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και –σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Να μην επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του προϊόντος στον ίδιο αγρό εντός διαστήματος 12 μηνών. Διάστημα τουλάχιστον 10 μηνών θα πρέπει να παρέλθει από την εφαρμογή του προϊόντος (ακόμη και στις περιπτώσεις αποτυχίας της αρχικής καλλιέργειας αραβοσίτου ή βαμβακιού) για τη σπορά άλλων καλλιεργειών, εκτός βέβαια από τις καλλιέργειες για τις οποίες συνιστάται (αραβόσιτος και βαμβάκι) καθώς και φασόλι. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να γίνει καλή κατεργασία του εδάφους πριν τη σπορά τους. –της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλείται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στο βαμβάκι, κάτω από δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης των φυτών μπορεί να εμφανισθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας χωρίς επίπτωση στην παραγωγή.

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες αραβοσίτου που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (1.2 MB)
Ετικέτα
» Download (2.8 MB)
Copyright © Bayer AG