Βακτηρίωση (Γωνιώδης κηλίδωση)

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Xanthomonas anoxopodis pv. malvacearum

Συνώνυμα

Xanthomonas campestris pv. malvacearum

Κοινά Ονόματα

Βακτηρίωση (Γωνιώδης κηλίδωση)

Βιολογία

Περιγραφή

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια.

Βλάβη

Το βακτήριο προσβάλλει όλα τα υπέργεια τμήματα του φυτού (κοτυληδόνες, φύλλα, βράκτια, καρύδια, βλαστούς) προκαλώντας συμπτώματα υπό μορφή γωνιωδών κηλίδων. Οι κηλίδες είναι υδατώδεις στην αρχή κι αργότερα επεκτείνονται, γίνονται μαύρες και νεκρωτικές. Οι μίσχοι των φύλλων και οι βλαστοί μαυρίζουν και σπάζουν. Στα στελέχη οι κηλίδες είναι επιμήκεις σκουροπράσινες και στα καρύδια μαύρες. Από τα «καρύδια» προσβάλλονται και οι ίνες, που σαπίζουν.

Αιτία

Το παθογόνο αίτιο της ασθένειας είναι το βακτήριο Xanthomonas anoxopodis pv. malvacearum. Η ανάπτυξη της ασθένειας ευνοείται σε θερμοκρασία 30? C και υψηλή σχετική υγρασία. Το βακτήριο διαχειμάζει στα φυτικά υπολείμματα του βαμβακιού. Η ασθένεια ξεκινά από μολυσμένο σπόρο, στην συνέχεια μολύνονται οι κοτυληδόνες και αργότερα προσβάλλονται τα φύλλα και οι βλαστοί. Πύλες εισόδου του παθογόνου αποτελούν τα στομάτια ή οι πληγές. Στο χωράφι η διάδοση της ασθένειας γίνεται κυρίως με τον αέρα, με το νερό του ποτίσματος (τεχνητή βροχή), τα μέσα καλλιέργειας και τα υπολείμματα εκόκκισης. Η διάδοση του βακτηρίου από περιοχή σε περιοχή γίνεται με το σπόρο.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Ο σπόρος θα πρέπει να είναι απόλυτα υγιής. Σε μολυσμένα χωράφια η εφαρμογή αμειψισποράς και ενδεδειγμένων καλλιεργητικών μέτρων ( βαθύ όργωμα, αποφυγή ποτίσματος με τεχνητή βροχή, καταστροφή υπολειμμάτων της καλλιέργειας) συμβάλλουν στον περιορισμό του μολύσματος.

Copyright © Bayer AG