Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Bayer στην Ελλάδα και ο τομέας Επιστήμης Γεωργίας, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008

Πολιτική Ποιότητας

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς δραστηριοποιείται στην διαχείριση αποθήκευσης και εμπορία Φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προϊόντων Επιστήμης Περιβάλλοντος καθώς και τη Διαχείριση Αποθήκευσης και Εμπορία Σπόρων.

Βασική αρχή όλων των εργαζομένων και δέσμευση της διοίκησης είναι η κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών παράλληλα με τις παγκόσμιες αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας και της Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

 

Με βασικούς στόχους:

 • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

 • το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος

 • τη συνεχή βελτίωση

   

  έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Η προσέγγιση για τον σχεδιασμό του συστήματος ποιότητας έχει γίνει με βάση την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού, των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών και με βάση την εκτίμηση διακινδύνευσης.  Από το πεδίο εφαρμογής του προτύπου εξαιρείται η παράγραφος 8.3: ‘Σχεδιασµός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών’ καθώς ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Hellas δεν σχεδιάζει ούτε αναπτύσσει νέα προιόντα ή υπηρεσίες αλλά εμπορεύεται έτοιμα προιόντα τα οποία είναι αξιόπιστα και ασφαλή για τον πελάτη/χρήστη καθώς προέρχονται από διαδικασίες παραγωγής και παροχής από πιστοποιημένα εργοστάσια της Bayer A.G. 

   

  Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και για την επίτευξη των βασικών μας στόχων εφαρμόζονται οι παρακάτω αρχές:

 • Ο οργανισμός δεσμεύεται να θέτει αντικειμενικούς σκοπούς, μετρήσιμους στόχους και να αξιολογεί την επίτευξή τους πραγματοποιώντας ανάσκοπηση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

 • Ο οργανισμός παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (πόροι, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων.

 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη της διοίκησης.

 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015.

 

 

 

Crop Science Division of Bayer Hellas is active in the storage management and marketing of Plant Protection products, Environmental Science products as well as the Storage Management and Marketing of Seeds.

Basic principle of all employees and the commitment of management is to understand and meet the requirements of all stakeholders in line with the global principles of Responsible Care and Sustainable Development, as well as in compliance with relevant laws and regulatory requirements.

 

With main objectives:

• the high quality of our products and services

• respect for and protection of the environment

• continuous improvement

 

we have developed and implemented a Quality Management System according to ISO 9001: 2015. The approach to design the quality system has been based on understanding the organization’s operational framework, stakeholder needs and risk assessment. Paragraph 8.3 is excluded from the scope of the standard - 'Design and development of products and services’ as Crop Science Division of Bayer Hellas does not design or develop new products or services but markets ready-made products that are reliable and safe for the customer / user which are produced and supplied from certified Bayer AG plants.

 

In order to implement the Quality Policy and achieve our main objectives, the following principles apply:

 

- The organization is committed to set objective, measurable goals and evaluate their achievement by reviewing the performance of the Management System, improving the efficiency of the processes taking place in all parts of the company.

- The organization provides all the necessary means (resources, training) to achieve goals.

- All employees are aware of the organization's Quality Management System and ensure its implementation, under the supervision of management.

- The Quality Manager has the authority and organizational independence to ensure that the Company's Quality Management System operates and complies with ISO 9001: 2015 Standard.

 

 

 

 


Copyright © Bayer AG