Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Bayer στην Ελλάδα και ο τομέας Επιστήμης Γεωργίας, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008

Πολιτική Ποιότητας

                                            

Ο Τομέας Επιστήμης της Γεωργίας της Bayer δραστηριοποιείται στην διαχείριση αποθήκευσης και εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων Επιστήμης Περιβάλλοντος καθώς και τη Διαχείριση Επένδυσης Σπόρων , Συσκευασίας, Αποθήκευσης και Εμπορία Σπόρων.

Βασική αρχή όλων των εργαζομένων και δέσμευση της διοίκησης είναι η κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, παράλληλα με τις παγκόσμιες αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας και της Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

          Με βασικούς μας στόχους:

  • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
  • το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος
  • τη συνεχή βελτίωση

έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Προκειμένου να επιτύχουμε τους βασικούς μας στόχους, η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται να:

  • Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς, μετρήσιμους στόχους για την ποιότητα και να αξιολογεί την επίτευξη τους.
  • Πραγματοποιεί ανασκόπηση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα τμήματα της εταιρίας.
  • Διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG